UBYTOVACÍ ŘÁD REKREAČNÍHO STŘEDISKA


„CHATA POD VĚŽÍ“

Každý  ubytovaný je povinen se seznámit s tímto řádem a dodržovat jej. V případě jeho hrubého, nebo opakovaného porušování má majitel objektu právo ubytování zrušit.

1.Odpovědné osoby

Veškeré provozní informace konzultujte s Romanem Frankem ( +420 736 209 252 )

2.Ubytování

2.1. Příjezdový den

 1. Ubytování v den příjezdu je obvykle od 15 hodin, není-li dohodnuto jinak. V případě nutnosti Vám mohou být při dřívějším příjezdu věci uschovány.
 2. Dobu příjezdu prosím zavolejte s dostatečným předstihem panu Frankovi.
 3. Po příjezdu si organizátor převezme pokoje nebo chatky, inventář, bude seznámen s ubytovacím řádem, kterým jsou rekreanti povinni se řídit a předá odpovědné osobě seznam účastníků akce s adresou a datem narození.
 4. Po převzetí ubytovacích prostor si organizátor pobytu ve vlastním zájmu zkontroluje jejich vybavenost a nezávadnost. Případné nesrovnalosti ihned nahlásí odpovědné osobě.
 5. V případě, že jsou na pokojích či chatkách lůžkoviny, které nemáte objednány, odneste je odpovědné osobě nebo dejte na volnou postel, dle pokynů personálu.

2.2. Odjezdový den

 1. Poslední den pobytu se ubytovací prostory předávají uklizené do 11 hodin ráno, není-li dohodnuto jinak. Přitom celý areál a další služby RS Radíkov jsou návštěvníkům k dispozici až do času jejich odjezdu. Po dohodě je možné uschování zavazadel do vašeho odjezdu. V případě, že host neuvolní pokoj do 11 hod, ubytovatel bude požadovat úhradu za následující den.
 2. Kolem chatek a pokojů budou posbírané papírky.
 3. Klíče od pokojů a chatek se po ukončení pobytu odevzdá v restauraci, popřípadě nechá ve dveřích pokoje či chatky. V případě ztráty klíčů uhradí host náklady související s jejich celkovou výměnou včetně klíčové vložky ( viz poplatky ).
 4. Při každém odchodu je host povinen zavřít ono, zhasnout světla a zamknout.
 5. V případě, že jsou na pokojích a chatkách lůžkoviny, budou poskládány na postelích.

2.3. Porušení ubytovacího řádu

 1. V případě hrubého porušení ubytovacího řádu si vedení vyhrazuje právo vyloučit ubytovaného z pobytu. Porušení řádu se rozumí:
 • Zákaz kouření na pokojích a chatkách
 • Fyzické násilí
 • Zákaz přijímání návštěv
 • Zákaz vaření na pokojích a chatkách
 • Rušení nočního klidu
 • Poškození zařízení pokojů a chatek
 • Přemisťování nábytku
 • Zásahy do elektrické sítě

3. Stravování

3.1. Výdej jídel

 1. Časový rozvrh výdeje jídel bude domluven při příjezdu s odpovědnou osobou.
 2. Dohodnutý časový plán je nutné přesně dodržovat. V případě výdeje jídla pro větší skupiny, školy v přírodě apod. přicházejte jako celá skupina. V případě nečekaného zpoždění nás prosím neprodleně informujte ( osobně nebo na tel.: 736/209 252 ).
 3. V případě výdeje jídel větší skupině ( 10 osob a více ) se jídla vydávají přes okénko kuchyně. K okénku choďte při výdeji po menších skupinách, usnadníte tak průchod ostatním a zbytečného čekání.
 4. Použité nádobí vracejte k okénku, sklenice na bar. Zasuňte za sebou židle.
 5. Zvláštní požadavky na skladbu stravy jednotlivce nebo skupiny ( vegetariánství, bezlepková dieta atd. ) je nutné projednat předem s paní Filípkovou. V takovém případě si vyhrazujeme právo na zvýšení ceny stravného.

4. Pravidla pro ostatní provoz

4.1. Hřiště a ohniště

 1. V areálu tábora je volně přístupné hřiště na míčové hry a ohniště.
 2. Při použití ohniště ručí pedagogický dozor za dodržování všech pravidel při zacházení s ohněm, zajištění úklidu ohniště a jeho okolí. Můžeme vám zapůjčit sekeru na přípravu dřeva. Na požádání vám také můžeme zapůjčit opékače.
 3. Ohniště a hřiště je možné využít pro váš osobní program, po domluvě všech aktuálně ubytovacích skupin.

4.2. Společenská místnost

 1. V 1. patře budovy je společenská místnost, kde je volně přístupný stůl na ping-pong.
 2. Na požádání vám zapůjčíme pálky a míček, který po použití ihned vraťte odpovědné osobě.
 3. Společenskou místnost lze volně využít pro váš osobní program, avšak po domluvě všech aktuálně ubytovaných skupin.
 4. Společenskou místnost po použití po sobě ukliďte ( zavřít okna, židle a stoly dejte zpět na původní místo )

4.3. Pokoje a chatky

 1. Inventář z pokojů a chatek není dovoleno vynášet ven a provádět jakékoliv změny v uspořádání pokojů a chatek.
 2. Platí zákaz sezení na zábradlí chatek.
 3. Za psaní po zdech, postelích a skříní bude účtováno 100 Kč – 1000 Kč dle rozsahu nápisu.

4.4. Dále žádáme návštěvníky RS Radíkov aby:

 1. Dodržovali zásady hygieny při použití WC a sprch ( spláchnutí, čistota, atd. ) ! V případě nestandardního znečištění prostor si daný úklid zajistí ubytovaný nebo ubytovaní sami!
 2. Dodržovali pořádek v celém areálu RS Radíkov a odpadky odhazovali na místa k tomu určená ( odpadkový koš na pokoji a chatce, popelnice v areálu ).
 3. Respektovali noční klid od 22.00 do 7.00 hodin. Nerušit ostatní křikem, hlučným zpěvem, hudbou či jiným hlukem. Majitel objektu neodpovídá za zranění a poškození majetku uživatelů ubytovacího zařízení pokud tyto předměty nebyly svěřeny do úschovy provozovatele.
 4. Pes je v areálu povolen za poplatek 50Kč/den.Majitel psa je povinen na psa dohlížet a uklízet po něm.Pes nesmí v žádném případě na postele a lůžkoviny.

5. Poplatky za ztrátu či zničení věcí:

 • Rozbité okno – chatka – 300 Kč
 • Rozbité okno – pokoj – 600 Kč
 • Nápisy – 100 – 1000 Kč
 • Ztráta ( zničení ) opékače – 300 Kč
 • Ztráta klíče – 1000 Kč
 • Poškození židle, stolu, postele, skříně, atd. – 500 – 2000 Kč ( dle náročnosti oprav )
 • Rozbité dveře – 3000 Kč
 • Poškození matrace – 2000 Kč
 • Ztráta, poškození polštáře – 400 Kč
 • Ztráta, poškození peřiny – 600 Kč
 • Ztráta, poškození povlečení – 500 Kč
 • Ztráta, poškození prostěradla – 200 Kč
 • Ztráta, zničení koše – 200 Kč
 • Ztráta, rozbití talíře, sklenice, hrnku, příboru – 40 Kč
 • Ostatní poškození podle dohody s Romanem Frankem (tel. 736209252)

Rychlý kontakt


Roman Frank
736209252
 rezervace@chataradikov.cz

V případě zájmu o ubytování


Poloha střediska


Galerie